"You see, I was really happy when
you said that you love me." Kurayami ni Strobe - Hayakawa Nojiko

(Fonte: thequeenofhurts)

via fujoshibabe (originally thequeenofhurts)

1148 notes #Kurayami ni strobe #shonen ai